Niedziela, 5 grudnia
Imieniny: Krystyny, Sabiny
Czytających: 961
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Strzegom: Dużo uchwał, jeszcze więcej działań

Niedziela, 3 kwietnia 2016, 6:50
Autor: opr.red.
Strzegom: Dużo uchwał, jeszcze więcej działań
Fot. www.strzegom.pl
Zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2016 – 2025, zmiana budżetu za rok 2016, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom, w obrębie wsi Rogoźnica – w sumie 22 ważne uchwały podjęli radni Rady Miejskiej w Strzegomiu podczas sesji w dn. 30 marca 2016 r.

- Sesja Rady Miejskiej była bardzo obfita pod względem ilości i ważności podejmowanych uchwał. Dotyczyły one kolejnych, ważnych inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa w naszym mieście: rozbudową monitoringu miasta Strzegomia (rynek), dofinansowania zakupu samochodu kombi–van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu, zainstalowania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej. Zostały zabezpieczone również fundusze na remont chodników w Goczałkowie, Granicy, na al. Wojska Polskiego, św. Jadwigi, a także na remont świetlicy wiejskiej w Wieśnicy i Kostrzy. Nie zabrakło także ważnych inwestycji związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom oraz budową centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów. Pamiętamy również o najmłodszych, ponieważ zostaną doposażone place zabaw w Stanowicach, Żelazowie i Rusku – komentuje Tomasz Marczak, przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Pomoc dla Powiatu Świdnickiego

Gmina Strzegom po raz kolejny udzieliła Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w wysokości 180 tys. zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom w miejscowościach: Międzyrzecze, Skarżyce, Goczałków. Aktualnie przy odcinkach dróg powiatowych w tych miejscowościach nie ma chodników, co stanowi duże utrudnienie dla ruchu pieszych i zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Pomoc finansowa i rzeczowa dla Policji

Zgodnie z powiedzeniem - lepszy sprzęt, szybsza akcja - Gmina Strzegom aktywnie uczestniczy w dofinansowaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji. W 2016 r. z budżetu Gminy Strzegom udzielono Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy pomocy rzeczowej na kwotę 5 tys. zł w formie zakupu sprzętu informatycznego. Komisariat Policji w Strzegomiu otrzymał laptopy i drukarki, zaś komenda Powiatowa Policji w Świdnicy - drukarki. Gmina Strzegom przekazała z dochodów własnych środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy w wysokości 25 tys. zł, z czego - 20 tys. zł przeznaczono na rekompensatę pieniężną dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu za czas służby przekraczający normę oraz kwotę 5 tys. zł na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu za osiągnięcia w służbie. Powyższe działania pozwolą zapewnić dodatkowe patrole funkcjonariuszy Policji na terenie gminy, jak również zmotywować funkcjonariuszy pionu prewencyjnego do osiągania coraz wyższych wyników, co wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców gminy Strzegom. Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu udzielili także pomocy finansowej w wysokości 52, 5 tys. zł Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu kombi – van, w wersji oznakowanej, dla Komisariatu Policji w Strzegomiu. Dofinansowanie w wysokości 50% kwoty zakupu, pozwoli wyposażyć Komisariat Policji w Strzegomiu w nowy środek transportu. Sprawny, szybki sprzęt w posiadaniu jednostek interwencyjnych, to szybsza reakcja i skuteczniejsza interwencja, a w efekcie - eliminowanie zagrożeń, które zgłaszają mieszkańcy gminy.

Wyższy ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Mając na uwadze duże zaangażowanie, dyspozycyjność oraz poświęcenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych w niesieniu pomocy potrzebującym przy pożarach, czy w czasie miejscowych zagrożeń, Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta wniósł o podwyższenie do 20 zł ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członka OSP w działaniu ratowniczym. Natomiast wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział członka OSP w szkoleniu pożarniczym pozostaje na tym samym poziomie tj. 10 zł.

Projekty, programy, statuty

Radni Rady Miejskiej w Strzegomiu podjęli uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzegom w 2016 roku oraz Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016. Uchwalono także aktualizację Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014-2018. Uchwałą zatwierdzono także zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu oraz zmiany statutu sołectwa Rogoźnica, w którym znalazła się informacja o powiadamianiu mieszkańców, co najmniej na 5 dni, przed wyznaczoną datą Zebrania Wiejskiego.

Rezygnacja z funkcji inkasenta

Ze względu na złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji inkasenta przez Urszulę Łatę w sołectwie Rusko oraz przez Sebastiana Czerniawskiego w sołectwie Żelazów podjęto uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego.

Wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek i Żelazów

W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej wsi Bartoszówek przez Janusza Drożdża, Rada Miejska w Strzegomiu zarządza wybory uzupełniające na tę funkcję. Podobna sytuacja zaistniała we wsi Żelazów. W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Żelazów przez Sebastiana Czerniawskiego, Magorzatę Czerniawską, Joannę Łomacz, Anetę Wiklińską – Cieplik oraz Wiesławę Kosowską, Rada Miejska w Strzegomiu zarządza wybory uzupełniające na wymienione funkcje.

Przystąpienie Gminy Strzegom do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Szlak Kamienia",

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, w terminie do 10 maja 2016 roku, Gmina Strzegom wyraziła wolę przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Szlak Kamienia". Projekt "Szlak Kamienia" obejmuje obszar od Hořic, poprzez okolice Zvičiny, Dobromierz, Świdnicę, aż do Strzegomia (Granitowego Serca Polski). Punktem wyjścia będzie muzeum hořickie oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel w Strzegomiu, które prezentują kamienne atrakcje zaprzyjaźnionych miast. Tam też powstaną czesko – polskie sale multimedialne. W ramach projektu miasto Strzegom będzie realizowało Aleję Rzeźb, tzn. aleję wystawową dużych rzeźb kamiennych.

Dzięki realizacji powyższego projektu powstanie unikalna ścieżka edukacyjna na polsko-czeskim pograniczu, prezentująca kulturę kamienia i zabytków kamiennych od ich początków do współczesności. Zgodnie z wytycznymi projektu Partnerzy Projektu podpisują Porozumienie o współpracy, którego celem jest wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pn. „Szlak Kamienia”. Zgodnie z zasadami ujętymi w Podręczniku Beneficjenta Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny stanowić będzie 15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Wstępnie szacowany budżet zadań zaplanowanych dla gminy Strzegom to 668.060 euro, tj. 2,7 mln zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości 100.209 euro tj.418.362 zł. Realizacja projektu będzie odbywać się na zasadzie refundacji wydatków kwalifikowanych po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność za dany okres sprawozdawczy. Odpowiedni wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie gminy Strzegom, dotyczących realizacji projektu oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy Strzegom, zostanie złożony po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group