Niedziela, 5 grudnia
Imieniny: Krystyny, Sabiny
Czytających: 941
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Marcinowice: Ogłoszenie o naborze na animatora obiektu sportowego

Sobota, 31 stycznia 2015, 13:51
Aktualizacja: 18:55
Autor: red.
Gmina Marcinowice: Ogłoszenie o naborze na animatora obiektu sportowego
Fot. UG Marcinowice
Wójt gminy Marcinowice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko–Orlik 2012" w miejscowości Szczepanów i Wirki.

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in.: instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

Wśród zadań powierzonych Animatorowi/Animatorce znaleźć powinny się co najmniej:

1) organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii);

2) organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla jednej wybranej grupy priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy);

3) przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez
i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy styl życia;

4) zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku;

5) przeprowadzenie testów dla użytkowników Orlików;

6) współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych;

7) współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej;

8) angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki;

9) ukończenie przynajmniej jednego kursu e-learningowego spośród kursów udostępnianych w portalu www.naszorlik.pl.;

10) prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć;

11) zarejestrowanie profilu animatora na portalu internetowym www.naszorlik.pl oraz do

bieżącego zamieszczania w nim informacji dotyczących funkcjonowania obiektu np.

organizowanych imprez, zajęć;

12) nadzór nad mieniem i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń;

13) Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Szczepanowie/Wirki.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny, CV,

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu pracy,

5. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r.poz 1182 z późn. zm.);

7. Referencje - w przypadku posiadania,

8. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

9. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego
z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

10. Koncepcja funkcjonowania obiektu zgodnie z Regulaminem naboru i uczestnictwa
w projekcie Animator – Moje Boisko Orlik 2012

IV. Informacje dodatkowe:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Urzędem Gminy Marcinowice
(pierwsza umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju
i Kultury Fizycznej przy wykorzystaniu środków przekazanych na ten cel przez MSiT (druga umowa zlecenie obejmująca min. 80 h zajęć miesięcznie).

3. Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie zostanie określony przez gospodarza obiektu.

4. Planowany okres zatrudnienia: od 1 marca 2015 do dnia 30 listopada 2015.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie UG od godz. 7.30 do godz. 15.30 (I piętro pok. Nr 21) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do
10 lutego 2015 roku na adres: Urząd Gminy Marcinowice, 58-124 Marcinowice,
ul. J. Tuwima 2, z adnotacją: nabór na stanowisko (...). Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu naboru jest złożenie wymaganych dokumentów. Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marcinowice.pl). Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy
w Marcinowicach.

Wójt Gminy Marcinowice zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu
w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach PROJEKTU „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2015 roku.

Więcej na http://www.marcinowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=826:ogoszenie-o-naborze-na-animatora&catid=64:2015

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group