Sobota, 25 maja
Imieniny: Grzegorza, Magdaleny
Czytających: 1205
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jaworzyna Śląska: Pomoc dla uczniów

Niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:07
Aktualizacja: Poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 12:09
Autor: red
Jaworzyna Śląska: Pomoc dla uczniów
Fot. UM Jaworzyna Śląska
Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, informuje o możliwości ubiegania się o Pomoc Materialną o Charakterze Socjalnym – Stypendium Szkolne. Realizacja zadania ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:
• zamieszkują na terenie Gminy Jaworzyna Śląska;
• są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.).

Świadczenia Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym są przyznawane na:
• wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
• wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa a art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy nw..

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:
• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
• pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wymagane, sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, usług internetowych, płyt CD wykorzystywanych do nauki, zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 nw. ustawy,
szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie, domu studenta, lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce;
• świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 nw. ustawy.

Dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu
Dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu, w celu przyznania świadczenia Pomocy Materialnej
o Charakterze Socjalnym są zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów.
W celu ustalenia średniego dochodu na członka rodziny do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty
o wysokości uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj.: za miesiąc sierpień 2020 r.:
• zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o realizacji obowiązku nauki,
• zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto);
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
• zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.). Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłaconych przez OPS;
• w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł);
• potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2020 r.;
• w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury - decyzję ZUS lub odcinek,
• postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie;
• pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych;
• w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony
o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.

Do dochodu nie wlicza się:
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
• przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn zm.). Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Składający oświadczenie zawiera w nim następującą treść:
Jestem świadomy(a) odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ust. 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zatają prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat”.

Miejsce oraz termin składania wniosków:
Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9 - sekretariat lub w nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 (za komisariatem Policji) - pok. 12 (parter) w terminie tj.:
• od 01 września 2020 r. do 15 września 2020 roku - w przypadku uczniów;
• do 15 października 2020 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9 (korytarz parter – przy sekretariacie) oraz w nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców 3 (korytarz-parter).

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group