Niedziela, 28 listopada
Imieniny: Grzegorza, Zdzisława, Stefana
Czytających: 989
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION: Regionalna Pożyczka Hipoteczna

Środa, 1 sierpnia 2018, 17:44
Aktualizacja: Czwartek, 2 sierpnia 2018, 10:52
Autor: red
REGION: Regionalna Pożyczka Hipoteczna
Fot. użyczone
Nabór wniosków na pożyczki w ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej został wznowiony. Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. na mocy umowy zasilił fundusz pożyczkowy o kolejne 9 mln złotych.

Informacje o pożyczce

Fundusz Pożyczkowy Regionalnej Pożyczki Hipotecznej finansowany jest z wkładu finansowego Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wkład DFR ma charakter publiczny

Fundusz Pożyczkowy Regionalnej Pożyczki Hipotecznej to środki publiczne, przeznaczone na pożyczki związane z zakupem nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby prowadzenia przez Przedsiębiorców z sektora MŚP działalności gospodarczej.

Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego RPH udzielane są warunkach rynkowych na rzecz MŚP posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa.

W ramach tego projektu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego posiada do rozdysponowania na rzecz Dolnośląskich Przedsiębiorców kwotę 15 mln zł.

Warunki pożyczki

Maksymalna kwota Regionalnej Pożyczki Hipotecznej wynosi 1.500.000,00 zł.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną RPH. Dotyczy to także Regionalnych Pożyczek Hipotecznych udzielanych przez innych niż FRW pośredników finansowych dysponujących środkami przekazanymi na podstawie umowy o pośrednictwo zawartej w wyniku postępowania przetargowego RPH/1/2017, w którym zamawiającym był DFR.

Maksymalny okres spłaty RPH wynosi:

do 120 miesięcy, przy czym MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej sumę podatku od towarów i usług od nabycia tej nieruchomości oraz 5% (pięć) wartości ceny netto tej nieruchomości albo w przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT co najmniej 5% (pięć procent) ceny brutto tej nieruchomości,
do 180 miesięcy, przy czym MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej, co najmniej sumę podatku od towarów i usług od nabycia nieruchomości oraz 20% (dwadzieścia) wartości ceny netto tej nieruchomości albo w przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT co najmniej 20% (dwadzieścia procent) ceny brutto tej nieruchomości.
Wkład własny w kwotach wskazanych powyżej musi zostać przez Przedsiębiorcę zapłacony tytułem ceny za nabycie nieruchomości, która to cena zostanie w pozostałej części zapłacona ze środków pochodzących z udzielonej RPH.

W uzasadnionych przypadkach FRW może udzielić karencji w spłacie kapitału RPH. Maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych wynosi 6 miesięcy i mieści się w umownym okresie spłaty RPH.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej. Dla Firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 2,85%. Dla Przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 5,85%.

FRW nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki oraz rozpatrzenie wniosku o pożyczkę.

Brak innych dodatkowych kosztów związanych z obsługą pożyczki.

Cel finansowania

W ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej finansowany będzie zakup nieruchomości położonych na terenie województwa dolnośląskiego na cele związane z prowadzeniem przez Pożyczkobiorcę działalności gospodarczej.

Jako nieruchomość rozumie się grunty, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Warunkiem przyjęcia wniosku do oceny jest przedłożenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości, która będzie nabywana ze środków pochodzących z RPH, sporządzony przez podmiot, który posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność.

Ograniczenia
FRW może odmówić udzielenia pożyczki na sfinansowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo. Powiązania kapitałowe lub osobowe to powiązania pomiędzy Pożyczkobiorcą a innym podmiotem, polegające m.in. na: pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze dostawcy/wykonawcy.

Pożyczka nie może być udzielona MŚP prowadzącym działalność w przedmiocie:

handlu nieruchomości,
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.
Regionalna Pożyczka Hipoteczna nie może służyć finansowaniu działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera:

tytoniu i wyrobów tytoniowych,
napojów alkoholowych,
treści pornograficznych,
materiałów wybuchowych,
broni i amunicji, gier losowych,
zakładów wzajemnych,
gier na automatach,
środków odurzających,
substancji psychotropowych lub prekursorów.
Rozliczenie pożyczki
Środki z pożyczki zostaną przelane na rachunek sprzedawcy nieruchomości po udokumentowaniu zapłaty przez pożyczkobiorcę kwoty wkładu własnego i podatku Vat.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnym zabezpieczeniem każdej RPH będzie;

Weksel własny in blanco płatny bez protestu na rzecz pośrednika finansowego wraz z deklaracjami wekslowymi pozwalającymi na wypełnienie weksla na kwotę obejmującą wszelkie wierzytelności należne z tytułu RPH;
Hipoteka ustanowiona na nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem RPH;
Cesja praw z polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych na rzecz pośrednika finansowego odnawiana przez cały okres trwania Umowy RPH – w przypadku, gdy przedsiębiorca kupi ze środków RPH nieruchomość zabudowaną.
Ostateczna forma zabezpieczenia uzależniona jest od akceptacji FRW. Dodatkowe formy zabezpieczenia mogą stanowić: weksel własny, przewłaszczenie, poręczenie cywilne lub wekslowe, hipotekę, blokadę środków na rachunku, blokadę środków w funduszach inwestycyjnych, cesję należności, cesję praw i inne.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group