Poniedziałek, 29 listopada
Imieniny: Błażeja, Saturnina
Czytających: 984
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: Sesja w Świebodzicach

Wtorek, 2 lutego 2021, 13:58
Autor: red
Świebodzice: Sesja w Świebodzicach
Fot. UM Świebodzice
W środę, 27 stycznia, odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej Świebodzice.

W porządku obrad znalazło się 9 projektów uchwał. W obradach udział brało początkowo 19, a ostatecznie 20 radnych. Pierwszą zmianę do porządku obrad zgłosiła Przewodnicząca Rady Miejskiej Halina Mądra, która zwróciła się do radnych o wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego na rok 2021. Powodem zmiany było pismo Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.137.17.2020.AS z dnia 19 stycznia 2021 r. o uchyleniu zapisu wprowadzonego w §.28 RPW przez radnego Rady Miejskiej Marka Gąsiora podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej. Skutkowało to koniecznością przyjęcia uchwały zmieniającej.

Kolejną zmianę do porządku obrad zgłosił radny Rady Miejskiej Bogdan Kożuchowicz, który zawnioskował o zdjęcie dwóch projektów uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2026 oraz uchwały budżetowej Gminy Świebodzice na rok 2021. Burmistrz jako wnioskodawca wyraził zgodę.

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej udzieliła głosu Ireneuszowi Zysce posłowi na Sejm RP, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Klimatu i Pełnomocnikowi ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Poinformował on, że pod jego domem rodzinnym w Świebodzicach protestowali członkowie grupy „Strażnicy Wolności” i próbowali mu wręczyć „mandat obywatelski bez prawa do odwołania”. Przekazał, że manifestacja odbiła się negatywnie na samopoczuciu jego bliskich. Odniósł się również do pisma, które otrzymał od Burmistrza Miasta Pawła Ozgi. Podkreślił, że nie jest osobą kompetentną do udzielania wsparcia przy pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania ważne dla mieszkańców Świebodzic.

Pierwsze dwa projekty uchwał w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości zostały przez radnych przyjęte jednogłośnie. Podczas procedowania nad kolejnym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2021 radny Łukasz Kwadrans zgłosił wniosek merytoryczny o zmiany zapisów w rozdziale 9 pkt 1 tak, aby:

zmniejszyć miesięczne wynagrodzenie za udział w posiedzeniu plenarnym, pracach MKRPA oraz innych czynności wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności polegających na przeprowadzaniu kontroli punktów sprzedaży z 15% na 10% kwoty bazowej, o której mowa w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw, dla członków MKRPA;
pozostawić bez zmian;

dodać ppkt c) dodać zapis 15% kwoty bazowej, o której mowa wyżej dla przewodniczącego MKRPA;

dotychczasowy ppkt c zmienić na ppkt d, brzmienie pozostawić bez zmian.

Zaproponowane zmiany skutkowałyby obniżeniem wynagrodzenia Przewodniczącej MKRPA Ewie Dziwosz, podnosząc jednocześnie uposażenie wiceprzewodniczącego Marcina Cichonia do 30 % kwoty bazowej.

Radni w głosowaniu odrzucili zaproponowane zmiany stosunkiem głosów 13 przeciw, 5 za, 2 wstrzymujące się. Projekt uchwały w niezmienionym brzmieniu został przyjęty 14 głosami za, podczas gdy przeciw było 5 radnych, a jeden nie brał udziału w głosowaniu. Następnie radni jednogłośnie przyjęli projekty w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Gminy Świebodzice, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021, a także opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZGK Świebodzice z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Strzegomskiej 30. Ostatni z wymienionych projektów dotyczył przekazania 105 pojemników do segregacji odpadów zakupionych przez Gminę do ZGK Świebodzice Sp. z o.o. Podczas głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu. Podczas ostatniego głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy za było 15 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu, dwóch nie wzięło udziału w glosowaniu.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group