Czwartek, 9 grudnia
Imieniny: Joanny, Wiesława
Czytających: 557
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świdnica: Socjalne stypendium i zasiłek szkolny – można składać wnioski

Sobota, 15 lutego 2014, 7:51
Autor: red.
Świdnica: Socjalne stypendium i zasiłek szkolny – można składać wnioski
Fot. archiwum
Do 28 lutego 2014 r. będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne. Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 456 zł.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w styczniu 2014r. , w szczególności z tytułu:
• wynagrodzenia za pracę,
• zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego,
• świadczenia pielęgnacyjnego,
• zasiłku pielęgnacyjnego,
• stałego zasiłku z pomocy społecznej,
• zasiłku okresowego z pomocy społecznej,
• emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej,
• alimentów,
• zasiłku dla bezrobotnych,
• prowadzonej działalności gospodarczej,
• dodatku mieszkaniowego.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej
7 w pokoju nr 11 (na parterze). Informacja czynna codziennie w godz. 8.00-15.00.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym i jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie zasiłku szkolnego – losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenie, którego uznanie należeć będzie do organu przyznającego świadczenie w formie decyzji administracyjnej).
Wnioski należy składać w terminie dwóch miesięcy od powstania zdarzenia losowego, które należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem i oświadczeniem wnioskodawcy.
Świadczenie to przysługuje bez konieczności przedstawienia oświadczeń lub zaświadczeń o dochodzie rodziny. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Pomoc materialna w wyżej wymienionych formach przyznawana jest wyłącznie uczniom będącym mieszkańcami miasta Świdnica, tj. uczniom:
- szkół podstawowych,
- szkół gimnazjalnych,
- szkół ponadgimnazjalnych,
- szkół policealnych,
- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wychowawczych.

Zgodnie z art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową
z budżetu państwa. Pomoc w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będzie wypłacona po otrzymaniu dotacji na realizację zadania.

Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego można pobierać w szkołach.

(UM Świdnica)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group