Niedziela, 14 kwietnia
Imieniny: Justyny, Waleriana
Czytających: 1392
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: Uchwały o społecznym charakterze

Czwartek, 2 lutego 2023, 11:55
Aktualizacja: 11:55
Autor: red
Świebodzice: Uchwały o społecznym charakterze
Fot. UM Świebodzice
26 stycznia (czwartek) odbyła się LXXIV sesja Rady Miejskiej w formule stacjonarnej, zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgi.

Na początku w sesji obecnych było 18 Radnych, w dalszej części w sesji uczestniczyło 15 Radnych. Obrady poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj.
W porządku obrad znalazły się następujące projekty uchwał w sprawie:
Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2023,
Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świebodzice na lata 2023-2027
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2023,
Przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 dla mieszkańców Gminy Świebodzice,
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,
Przystąpienia Gminy Świebodzice do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP),
Nadania nazwy ulicy.
W sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach na rok 2023 (Projekt przedłożony przez Przewodniczącą Rady Miejskiej).
Większość z uchwał dotyczyło ważnych spraw związanych z pomocą społeczną, m.in. wsparcia osób wykluczonych, starszych.

Zaraz po rozpoczęciu sesji Burmistrz Miasta Paweł Ozga zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w porządku obrad jeszcze jednego projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu przejazdu na rok szkolny 2022/2023. Zaproponowana zmiana przez Burmistrza dotyczyła wprowadzenia daty obowiązywania uchwały z dniem 17 stycznia, Taki zapis pozwoli na zwrot kosztów za przewóz do placówek dzieci niepełnosprawnych już z dniem 17 stycznia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zawnioskował, aby ta uchwala została wprowadzona w punkcie 8.1.

Ponadto Wiceprzewodniczący zapytał Radnych czy zapoznali się z uchwałą budżetową, naniesionymi w niej wnioskami. Zaznaczył, że właśnie w dniu sesji mija termin podpisania uchwały. Radny Marek Gąsior poinformował, że w jego ocenie potrzeba jest na to więcej czasu.

W punkcie dotyczącym interpelacji Radni pytali m.in. czy firma Archipol złożyła odwołanie od negatywnej decyzji Burmistrza w sprawie budowy Biometanowni. Burmistrz wyjaśnił, że w ostatnim dniu przysługującym na odwołanie taki dokument wpłynął oraz, że nie można przekazać Radnym kopii odwołania ze względu, na to, że jest to postępowanie administracyjne, co potwierdził obecny na sesji Mecenas. Kolejny z Radnych zapytał czy taki dokument może otrzymać stowarzyszenie, które jest stroną w sprawie. Burmistrz wyjaśnił, że w tym przypadku taka możliwość istnieje. Kolejna interpelacja dotyczyła także sprawy przygotowania mapy mającej być załącznikiem do uchwały w spawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. Biometanowni). Kierownik Wydziału GNZ, wyjaśniła, że taka mapa jest w tracie opracowania, Gmina Świebodzice zleciła przygotowanie przedmiotowej mapy do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.

W sprawie kolejnej interpelacji zabrał głos kierownik wydziału RS, który na zadane pytanie czy termin składania wniosków, tak jak z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został przedłużony w Gminie Świebodzice do 17 marca. Kierownik wyjaśnił, że termin ustalony do składania wniosków to data 20 stycznia i w tym czasie wpłynęło 10 wniosków, jeden został wycofany. To maksymalna liczba, która określa pulę z wniosków, którą Gmina może złożyć do Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywną i teraz przechodzą ocenę merytoryczną.

Podczas sesji Rady Miejskiej dominowały uchwały o charakterze szeroko rozumianej polityki społecznej.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za kilometr został przyjęty jednogłośnie. Taką samą ilością głosów został przyjęty kolejny projekt uchwały, który dotyczył Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2023. To plan opracowany na podstawie wniosków złożonych do organu prowadzącego przez dyrektorów placówek oświatowych. Podział środków na rok 2023 dokonano w oparciu o pozytywną opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uchwała została przegłosowana.

Podczas obrad znalazła się także uchwała dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ten dokument jest także obowiązkowy wyjaśnił to Dyrektor OPS Robert Sysa. Określa on m.in.: cele, źródła finansowania w zakresie programów społecznych, kwestie problemów alkoholowych, problem ze starzeniem się społeczeństwa. Jak zaznaczył dyrektor OPS w Gminie Świebodzice 6000 osób to seniorzy powyżej 60 roku życia oraz 1000 osób to mieszkańcy powyżej 80 roku życia. I właśnie oni potrzebują coraz większego wsparcia i zaangażowania środków Gminy. W Strategii zawartych jest także wiele działań odciążających budżet Gminy, jak chociażby Dom Dziennego Pobytu Senior+, Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Program zawiera też cele związane z osobami młodymi. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Kolejną uchwała był Gminny Program Profilaktyki, który jak wyjaśnił Dyrektor OPS jest niezbędnym dokumentem wynikającym z przepisów prawa i podstaw do merytorycznych działań.
Określa on działania w obszarze: prowadzenia profilaktyki, działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Projekt programu zakładał zasady wynagrodzenia członków MKRPA w Świebodzicach na poziomie roku 2018 r. Radni nie zgodzili się na zaproponowane kwoty i postanowili ustalić wynagrodzenie dla Przewodniczącej Komisji i Zastępcy w kwocie 89,47, dla Członków: 53,68 zł.
Utrzymano zaproponowaną kwotę wynagrodzenia dla Sekretarza Komisji 536,83 zł.
Punkt dotyczący wynagrodzeń wzbudził wiele nieuzasadnionych emocji u Radnych opozycji, głównie tylko w tym temacie podjęto dyskusję. Nie słuchano argumentów Przewodniczącej Komisji Ewy Dziwosz, która wyjaśniła, jak wiele pracy i obowiązków ciąży na pracy komisji oraz, że wszyscy członkowie komisji mają kompetencje do pracy w tym obszarze i wykonują je rzetelnie. To kontrole w sklepach, jazda własnym środkiem pojazdu, udział w grupach interdyscyplinarnych, to tylko niektóre z nich. Radny Łukasz Kwadrans użył słowa „synekura”, co w słowniku oznacza dobrze płatne stanowisko niewymagające wielkiego wysiłku ani umiejętności, tak nazwał pracę tych osób. Przypomnijmy jeszcze raz, że w MKRPA są osoby kompetentne, bardzo dobrze znające problemy społeczne, jak np. Dyrektor Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, czy Radni na co dzień prowadzący wiele rozmów z mieszkańcami. Uchwala została podjęta.

Następną uchwałą w porządku obrad była uchwala dotycząca Lokalnego Programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów. Celem programu jest wsparcie seniorów oraz zapewnienie im dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparciu w czynnościach życia codziennego, poprzez zaangażowania do tego wolontariuszy. Ponadto program zapewnia dostęp do tzw. Opasek bezpieczeństwa. Przypomnijmy, że Gmina zakupiła w 2022 r. 50 opasek bezpieczeństwa. Uchwala umożliwi finasowanie usługi wsparcia „opieki na odległość”. Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora, tzw. teleopieką - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na urządzeniu umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Kolejną ważną uchwalą z punktu społecznego było Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwala umożliwi udzielenie wsparcia w zakresie dożywania większej ilości osób z terenu Gminy, Podjęcie tej uchwały jest zgodne z założeniami uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”, na lata 2019-2023. W ramach programu OPS zapewnia pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkołach, posiłków dla osób dorosłych w jadłodajni, produktów żywnościowych, paczek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ważnym dla Mieszkańców Gminy Świebodzice projektem uchwały poddanym procedowaniu był ten dotyczący Przystąpienia Gminy Świebodzice do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP).

Procedowanie nad tą uchwałą skupiło wiele czasu i mimo merytorycznego wyjaśnienia Kierownika wydziału RS oraz Burmistrza Miasta Radni opozycyjni nadal mieli wątpliwości co do tego porozumienia. Otóż wskazane wyżej porozumienie, w którym głównym liderem jest Miasto Wałbrzych, czyli ZiT Aglomeracji Wałbrzyskiej zakłada powierzenie Gminie Wałbrzych zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu - plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla wałbrzyskiego obszaru funkcjonalnego (Sump) i ustalenia zasad współpracy w tym zakresie.

Jak podkreślał Burmistrz Miasta Paweł Ozga jest to duża szansa dla naszego miasta i należy ją wykorzystać, choćby z myślą o stworzeniu centrum przesiadkowego, zakupu nowych autobusów, które zastąpiły by stare, wysłużone, inwestycje w infrastrukturę, parkingi park & ride, Jest to wynikiem kilkuletnich starań w Komisji Europejskiej dzięki czemu budżet ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 zwiększy się dodatkowo o kwotę 225 000 000,00 zł ze środków programu Feniks na realizację inwestycji w transport miejski. Uchwala została podjęta.

Kolejną uchwałą w kolejności była uchwala dotycząca nadania nazwy ulicy.
Inicjatywa wyszła od jednego z mieszkańców Cierni, który chcąc prowadzić działalność gospodarczą wnosi o nadanie nazwy ulicy, na której będzie miał zarejestrowaną firmę, w międzyczasie wpłynęła petycja 15 mieszkańców Cierni z propozycją, aby ulica nosiła nazwę Bożego Ciała. Nazwa ta wzbudziła wśród Radnych wiele wątpliwości i skupiła wiele czasu na obradowaniu. Radny Janusz Kościukiewicz złożył wniosek formalny o nadanie nazwy ul. Chabrowej, który nie był poddany głosowaniu, a Burmistrz w ramach kompromisu złożył wniosek o ściągniecie projektu uchwały z porządku obrad. Wniosek został przegłosowany, a projekt został ściągnięty z porządku obrad.
Ostatnia z uchwał dotyczyła zatwierdzenia planu pracy komisji stałych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Na zakończenie sesji w punkcie informacje dla Radnych, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj poinformował, że wpłynęło do Przewodniczącej Rady Miejskiej w dniu 26 stycznia pismo od Prezesa ZWiK Świebodzice Spółka z o.o., Wiceprzewodniczący pismo odczytał częściowo i wskazał, aby temat zreferował prezes ZWiK Sp. z o.o., uczestniczący w obradach. Prezes ZWiK Sp. z o.o, wyjaśnił, że szkoda, iż Przewodniczący nie odczytał tego pisma oraz, iż Prezes wyraża stanowczy sprzeciw w sprawie przedstawienia przez Wspólne Świebodzice Spółki ZWiK Sp. z o.o i jej Pracowników na jednym z portali społecznościowych w negatywnym świetle bez analizy dokumentów finansowych Spółki. Na portalu powstała sugestia, że Spółka ZWiK Sp. z o.o generuje środki kosztem mieszkańców. Na tym obrady zakończono.
Autor: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group