Wtorek, 26 października
Imieniny: Damiana, Lucjana
Czytających: 951
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników

Wtorek, 6 sierpnia 2013, 11:10
Aktualizacja: 11:14
Autor: red.
Gmina Świdnica: Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników
Fot. archiwum
Wójt Gminy Świdnica informuje, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w terminie do dnia 06 września 2013r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą ubiegać się uczniowie:

- klas I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), czyli 539 zł netto,

- klas II, III i V szkoły podstawowej pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), czyli 456 zł netto na osobę w rodzinie,

- pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezrobocie, ciężka choroba…), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów w kasach I-III i V szkoły podstawowej uprawnionych do pomocy finansowej,

- uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znaczącym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów; pomoc ta obejmować będzie dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego a także zakupu książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć rodzic, opiekun prawny, rodzina zastępcza oraz nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Dowodem zakupu podręczników może być:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),

- rachunek,

- oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2013 r. „Wyprawka szkolna”,

- w przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.

Dofinansowanie zakupu podręczników nie może przekroczyć:

1) - dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej

kwoty 225 zł

2) - dla uczniów klasy V szkoły podstawowej,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej

kwoty 325 zł

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie o wysokości dochodów lub w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości dochodów lub

- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia kl. II-III i V szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego),

- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego (w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej),

- kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną (w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego ) - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów,

- uzasadnienie w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, w której dochód przekracza kryterium dochodowe – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów,

- dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego projektu „Wyprawka Szkolna”.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group