Czwartek, 28 października
Imieniny: Szymona, Tadeusza
Czytających: 959
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Dobromierz: Absolutorium udzielone

Poniedziałek, 9 czerwca 2014, 5:33
Aktualizacja: 5:34
Autor: red.
Dobromierz: Absolutorium udzielone
Fot. UG Dobromierz
30 maja odbyła się 45. sesja rady gminy – ostatnia w tej kadencji, sesja absolutoryjna. Uczestniczyli w niej wszyscy dobromierscy rajcy oraz radni powiatowi Daria Kurek i Wojciech Latuszek. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium wójtowi gminy Dobromierz z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Wójt Jerzy Ulbin w swoim wystąpieniu powiedział, że planowanie dochodów i ich wykonanie jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na realizację zadań ujętych w budżecie. Realnie zaplanowane dochody i ich wykonanie na odpowiednim poziomie, pozwalają realizować wydatki w kwotach przyjętych w uchwale budżetowej. W analizowanym okresie wykonanie najwyższych w historii gminy dochodów wyniosło 99% w stosunku do planu, czyli 19.721.949,14 zł.

Wójt zwrócił uwagę na uzyskane dochody własne, które stanowią 48% wszystkich dochodów i jest to relacja na odpowiednio wysokim poziomie, pozwalająca skutecznie realizować zadania bieżące i inwestycyjne.
Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 96%, czyli 18.810.504,84 zł i były one realizowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów. Najwięcej środków wydatkowano na infrastrukturę (drogi, wodociągi, kanalizacja) oraz oświatę, opiekę społeczną i administrację publiczną.
Osiągnięto również bardzo korzystny wynik operacyjny w kwocie 1.692.803,29 zł.
Wynikiem realizacji budżetu za rok 2013 jest bardzo korzystna nadwyżka w wysokości 911.444,30 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 7.850.180,00 zł, co stanowi wskaźnik 39,80% według uofp z 2005 r.

Ważniejsze wydatki z budżetu gminy, uzyskane do nich dotacje i subwencje kształtują się następująco:

Na oświatę i wychowanie wydatkowaliśmy 5.077.377,26 zł, a otrzymana subwencja oświatowa to tylko 3.700.404,00 zł, tak więc ze środków własnych dołożyliśmy 1.376.973,26 zł. Istotny wpływ na wysokość subwencji ma liczba uczniów w szkołach, która w ostatnich latach ulega zmniejszeniu (w 2011/12 liczba uczniów 463, 2012/13 liczba uczniów 441, 2013/14 liczba uczniów 421).

Z budżetu przekazano dotacje dla: GOKSiR w kwocie 669.290 zł, dla klubów sportowych 63.000 zł i dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 20.000 zł.

W dziale 720 informatyka na projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz" skierowanego do 30 gospodarstw domowych, 3 szkół i GOPS-u, wydatkowano 270.495,96 zł, a otrzymana dotacja to 293.449,79 zł.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano 100.671,27 zł w tym udzielono dotacji celowej Powiatowi Świdnickiemu 13.500 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczego oraz sprężarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Na pomoc społeczną przeznaczono 3.450.598,48 zł, a otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa i na realizację projektu "Szansa na przyszłość" to kwota 2.467.451,17 zł.

Na utrzymanie rezultatów projektu PL 0327 tj. realizacji inwestycji oczyszczalni i kanalizacji przelano na wyodrębniony rachunek bankowy gminy 165.898 zł.

Na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest przeznaczono 45.568,68 zł, a otrzymana dotacja z WFOŚiGW to 38.733,37 zł.

Spłata rat leasingowych za użytkowany sprzęt tj. koparko-ładowarkę i ciągnik New Holland z osprzętem to kwota 89.041,26 zł.

Realizacja Funduszu Sołeckiego to kwota 164.009,23 zł, a otrzymany zwrot z budżetu państwa wyniósł 45.332,29 zł.

Kolejny rok dbaliśmy o inwestycje gminne. Na ten jakże ważny zawsze cel wydatkowaliśmy 3.408.777,27 zł, a uzyskane dotacje do zrealizowanych i rozliczonych inwestycji to 2.050.899,68 zł.

Główne inwestycje wykonane w 2013 r. to:

wodociąg w Gniewkowie wraz z połączeniem z Czernicą,

remonty dróg w Czernicy i Kłaczynie,

budowa nowych świetlic w Borowie i Kłaczynie,

remonty świetlic w Bronowie i Jugowej,

place zabaw i tereny rekreacyjne w Bronowie, Jaskulinie, Pietrzykowie i Dobromierzu,

opracowanie projektu budowlanego dla działek w Dobromierzu,

remonty budynków komunalnych w Dzierzkowie i Gniewkowie,

przygotowanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego dla budynków szkół,

oczyszczenie i zagospodarowanie stawu na teren rekreacyjny w Szymanowie.

Z pewnością działaniami bardzo korzystnie wpływającymi na realizację dochodów, wydatków i zadań własnych były: wspólne działanie grupy zakupowej wraz z ponad 160 samorządami w celu obniżenia zakupu energii, konsolidacja ubezpieczeń we współpracy z firmą brokerską MENTOR, co pozwoliło poprawić warunki, sumy ubezpieczenia i zmniejszyć składki, prowadzenie punktów przedszkolnych w Roztoce i Dobromierzu we współpracy z Fundacją Edukacji Przedszkolnej, uruchomienie obligacji komunalnych po raz pierwszy w historii gminy, odzyskiwanie podatku VAT z lat ubiegłych, zatrudnienie 35 osób bezrobotnych w formie robót publicznych, prac interwencyjnych, staży absolwenckich i prac społecznie-użytecznych we współpracy z PUP, wprowadzenie i realizacja programu "Odpracuj dług" dla osób zalegających z płatnościami za wodę i czynsz.

Doceniając wkład pracy w realizację budżetu w 2013 r. wójt podziękował: Radzie Gminy na czele z przewodniczącą Danutą Świerk, pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom, mieszkańcom i firmom współpracującym.

Radni po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia oraz po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Jerzemu Ulbinowi w głosowaniu 11 radnych za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się. Decyzja radnych oznacza, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze, a udzielone absolutorium jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały: w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie podziału powiatu świdnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czernica, zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Roztoka, a także w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz i zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014.

Z porządku obrad wycofano natomiast projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gniewków.

(UG Dobromierz)

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group