Sobota, 20 kwietnia
Imieniny: Agnieszki, Czesława
Czytających: 1889
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Dobromierz: Absolutorium udzielone jednogłośnie

Piątek, 23 czerwca 2023, 17:33
Autor: red
Gmina Dobromierz: Absolutorium udzielone jednogłośnie
Fot. UG Dobromierz
Podczas czerwcowej sesji, radni jednogłośnie udzielili wójtowi Gminy Dobromierz Jerzemu Ulbinowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Decyzja Rady Gminy Dobromierz dotycząca poparcia działań władz gminy została poprzedzona gruntowną analizą sytuacji – radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego, jak również z pozytywną opinią RIO. O udzielenie wójtowi absolutorium wnioskowała również Komisja Rewizyjna.

Zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania wójt Jerzy Ulbin otrzymał jednogłośnie - udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, wszyscy głosowali „za”, dając tym samym wyraz akceptacji realizacji jego działań, przyczyniających się do rozwoju gminy i polepszających jakość życia mieszkańców.

Jak podkreślił wójt Jerzy Ulbin, patrząc na wykonanie budżetu za 2022 r. można stwierdzić, że jest to kolejny rok intensywnego rozwoju, przygotowania projektów do realizacji inwestycji w latach następnych, uzgodnień i koncepcji do wykorzystania środków unijnych z perspektywy UE 2021-27 oraz praca w celu zagospodarowania terenów inwestycyjnych WSSE Podstrefa Dobromierz.

Dochody budżetowe w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 39 888 913,31 zł, co stanowi 99% planu.
Realizacja wydatków za 2022 rok wyniosła 40 976 493,73 zł, co stanowi 96% planu.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 96% planu, a wydatki majątkowe na poziomie 95% planowanych na ten cel środków.

Na oświatę i wychowanie wydatki bieżące wyniosły 8 167 192,30 zł, a dochody bieżące 5 945 394,30 zł, stąd ze środków własnych dołożyliśmy 2 221 798,00 zł (udział własny wyniósł 27,20%).

Dla GOPS przeznaczyliśmy 11 455 395,89 zł, a środki własne to kwota 1 504 982,99 zł.
Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe i celowe na kwotę 1 930 817,60 zł (GOKSiR, FDS, IPAW, kluby sportowe, ochrona zabytków).

Realizacja Funduszu Sołeckiego to kwota 374 074,04 zł, a otrzymany zwrot z budżetu państwa w 2022 r. za wydatki realizowane w 2021 r. to kwota 61 959,57 zł.

Kolejny rok dbaliśmy o inwestycje gminne. Na ten jakże ważny zawsze cel wydatkowaliśmy 6 989 286,28 zł, w tym na zadania wodno-kanalizacyjne 4 505 294,71 zł:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – budowa przyłączy w Roztoce i Jugowej”,
„Budowa wodociągu w Pietrzykowie” oraz przyłączy wodociągowych (RFIL I, dotacja 694 264,76 zł),
„Budowa oczyszczalni ścieków dla potrzeb DPS w Jaskulinie i budynków będących własnością Gminy” (powiat dotacja 303 633,26 zł),
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - IV Etap” (budowa w Jaskulinie w okolicach świetlicy wiejskiej i DPS, RFIL i dotacja 200 000,00 zł oraz subwencja kanalizacyjna 185 829,51 zł).
Na zadania drogowe wydatkowaliśmy 1 585 150,59 zł:
„Modernizacja drogi gminnej, ul. Cmentarna w Dobromierzu, gmina Dobromierz”, (Polski Ład II środki otrzymane 1 243 893,70 zł),
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2794D w miejscowości Roztoka – Etap I”, dotacja dla Powiatu Świdnickiego 69 948,30 zł.
Zadanie bieżące i remont mostu w ciągu drogi publicznej wraz z drogą dojazdową w Gniewkowie (dotacja 358 121 zł z RFRD 50%, koszt ponad 1 432 000 zł).
Montaż oświetlenia ulicznego w Gniewkowie 114 906,39 zł (dwa projekty FS 25 000,00 i dotacja z ODW 24 050,00 zł).
Zadania oświatowe 119 198,81 zł, w tym rozbudowa szkoły w Gniewkowie (projekt), termomodernizacja szkoły w Roztoce (projekt) oraz uzyskane dofinansowanie 2 891 000 zł PŁ PPGR, realizacja od 06/2023 do 07/2024).

Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 411 659,90 zł (cały program w latach 2021-23 to 633 729,90 zł), otrzymana dotacja 369 826,97 zł. Dotacja w 100% została przekazana na granty.

Pozyskane dotacje, subwencje, środki do inwestycji w toku i zrealizowanych w 2022 r. wynoszą 3 078 456,04 zł i 358 121,00 na remont mostu i drogi w Gniewkowie.

W 2022 r. pracowaliśmy nad projektami i wnioskami, na które otrzymaliśmy dotacje i środki:

z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład II 4 997 000,00 zł na „Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobromierz oraz budowę drogi w Jaskulinie”,
z Polskiego Ładu III (dla gmin gdzie funkcjonowały PGR) 2 891 000,00 zł na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Roztoce”,
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - 3 010 000,00 zł na budowę kanalizacji w Szymanowie i Siodłkowicach do DK 34,
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 250 756,80 zł (60%) na remont ul. Kościelnej w Dobromierzu (nawierzchnia z kostki granitowej).
Rok 2022 przyniósł dla nas bardzo dobre rozstrzygnięcia w WSSE. We wrześniu 2022 r. firma AMAZON nabyła prawie 20 ha gruntu pod inwestycje w Dobromierzu. W połowie 2022 r. rozpoczęliśmy wspólnie z WSSE i ARP negocjacje z firmą BOSCH, które również zakończyły się sukcesem i ogłoszeniem 19 kwietnia 2023 r. zamiaru budowy nowej fabryki w Dobromierzu „w samym sercu Europy”, o wartości 1 miliard 200 mln zł.

Gmina na początku 2022 roku posiadała zadłużenie w kwocie 20 593 306,32 zł. W trakcie roku zaciągano nowe zobowiązania w kwocie 1 500 000,00 zł i dokonano spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na kwotę 2 051 306,32 zł. Na koniec roku 2022 stan zadłużenia z tego tytułu to 20 042 000,00 zł. Zmniejszyliśmy też zadłużenie o ponad 550 tys. zł.
Rok 2022 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 087 580,36 zł.
Przy realizacji budżetu zachowany został wymóg art. 242 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i na koniec roku wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 2 432 944,66 zł, co świadczy o znakomitym wyniku operacyjnym. Byłby on jeszcze lepszy gdyby nie inflacja i w związku z tym na obsługę długu w 2022 r. wydaliśmy 1 202 406,18 zł, a w 2021 r. przy podobnym poziomie zadłużenia 275 042,42 zł (wzrost o 437%).
Przedstawione dane liczbowe, zakres realizacji, opinia RIO dowodzą, że budżet Gminy Dobromierz za 2022 rok wykonany został w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodny z zasadami wydatkowania środków publicznych.

Wójt Jerzy Ulbin doceniając wkład pracy w realizację ubiegłorocznego budżetu podziękował za współpracę radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom, organizacjom pozarządowym, staroście Piotrowi Fedorowiczowi, radnemu powiatowemu i jednocześnie prezesowi LGD „Szlakiem Granitu” Krystianowi Ulbinowi, jak również wszystkim mieszkańcom. Jak podkreślił włodarz Dobromierza realizacja tak licznych zadań nie byłaby możliwa bez wysiłku i zaangażowania wielu życzliwych osób.

Podczas sesji radni podjęli również uchwały w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Gminy Dobromierz.
Po 12 latach pełnienia funkcji Skarbnika Gminy, a wcześniej od 1996 roku pracy na stanowisku zastępcy skarbnika, pani Barbara Zapała zdecydowała się przejść na emeryturę. Wójt Jerzy Ulbin podziękował pani Skarbnik za wieloletnią pracę na rzecz gminy, sumienne wykonywanie obowiązków, trafne decyzje dotyczące majątku i budżetu gminy, rzetelność i obowiązkowość, a także skromność i profesjonalną obsługę mieszkańców.

Na stanowisko Skarbnika Gminy Dobromierz, zgodnie z wnioskiem wójta Jerzego Ulbina, Rada Gminy z dniem 1 lipca jednogłośnie powołała panią Karolinę Limberger, która spełnia wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i posiada ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe m.in. w administracji skarbowej, w tym ponad 4-letnią praktykę w księgowości na stanowisku inspektora ds. wymiaru, ewidencji podatków i czynszów.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group