Poniedziałek, 28 listopada
Imieniny: Grzegorza, Zdzisława, Stefana
Czytających: 895
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Będą dotacje na przydomowe oczyszczalnie

Poniedziałek, 13 lutego 2012, 15:12
Aktualizacja: Wtorek, 14 lutego 2012, 9:21
Autor: red
Gmina Świdnica: Będą dotacje na przydomowe oczyszczalnie
Fot. red
Mieszkańcy 4 miejscowości: Modliszowa, Pankowa, Stachowic i Wieruszowa mogą składać wnioski na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie na ten cel w tegorocznym budżecie gminy zarezerwowano 350 tys. zł.

Gmina Świdnica wywiązując się z zadań własnych, do których należy między innymi kanalizowanie, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych poprzez przyjęcie powyższej uchwały, stwarza korzystne warunki dla mieszkańców gminy, które stanowić będą pomoc i jednocześnie zachętę do budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków Obecnie z 4 miejscowości wpłynęło 68 deklaracji. Uprawnionym do uzyskania dotacji na ten cel jest właściciel nieruchomości położonej w w/w miejscowościach, osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w budynku mieszkalnym, przy którym zamierza wybudować przydomową oczyszczalnię– mówi wójt gminy T. Mazurek

30 grudnia 2011 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świdnica. Dotacja może być udzielona jeżeli, przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie budowana na obszarze, na którym nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi gminy, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Wnioski będą rozpatrywane w terminach 31 marca, 30 czerwca i 31 sierpnia. W przypadku wyczerpania wszystkich środków z budżetu Gminy przewidzianych na 2012 rok budżetowy, wnioski będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym, pod warunkiem przeznaczenia w uchwale budżetowej środków na ten cel.

Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności ich składania. Powinny one zawierać załączniki w postaci aktualnego wypisu z rejestru gruntów lub księgi wieczystej oraz mapę zasadniczą (sytuacyjno-wysokościową) nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Dotacja dla jednego przedsięwzięcia może być udzielana do wysokości:
1. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby jednej nieruchomości - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
2. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby dwóch lub trzech sąsiadujących ze sobą nieruchomości, stanowiących własność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
3. dla oczyszczalni wybudowanej na potrzeby nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stanowiącym współwłasność różnych osób - 80% kosztów, nie więcej jednak niż 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) pod warunkiem podłączenia wszystkich lokali do przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dotacja zostanie wypłacona po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji. Do wniosku należy dołączyć:
1. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. certyfikat lub aprobatę techniczną lub inne dokumenty spełniające wymagania zgodnie z obwiązującymi przepisami i normami.
3. końcowy protokół odbioru technicznego sporządzony przez osobę z wymaganymi uprawnieniami.
4. imienne faktury VAT lub rachunki na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z potwierdzeniem zapłaty.
Na poczet dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków może być udzielona zaliczka do wysokości 80 % przewidzianego dofinansowania. Zaliczki udziela się na wniosek inwestora.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia właściwemu organowi budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z datą wpływu,
2. pisemne oświadczenia inwestora o nie wniesieniu sprzeciwu w ustawowym terminie przez właściwy organ, co do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków będzie odłączenie od sieci kanalizacji sanitarnej zbiornika na ścieki bytowe (szamba), o ile istnieje i w zamian odprowadzenie ścieków do wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dofinansowaniu nie podlegają:
1. koszty sporządzonej dokumentacji geodezyjnej, projektowej i odbiorczej,
2. koszty robocizny, wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę.

Równolegle do programu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków trwają prace nad opracowaniem koncepcji kanalizacji gminy, z której po jej przyjęciu przez Radę Gminy wyniknie plan dalszej kanalizacji gminy i wskazane zostaną docelowe miejscowości, w których będą stosowane indywidualne rozwiązania, czyli szczelne szamba lub przydomowe oczyszczalnie – dodaje wójt gminy.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group