Wtorek, 30 listopada
Imieniny: Andrzeja, Justyny
Czytających: 1009
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Gmina Świdnica: Gmina z budżetem

Niedziela, 13 grudnia 2020, 11:02
Autor: red
Gmina Świdnica: Gmina z budżetem
Fot. Gmina Świdnica
10 grudnia Rada Gminy Świdnica jednomyślnie przyjęła budżet na 2021 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały proponowane uchwały.

W roku 2021 w budżecie gminy Świdnica planuje się dochody w wysokości 107 635 580,55 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 13 270 466 zł, dochody bieżące w wysokości 94 365 114,55 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 w 2021 roku szacuje się wzrost dochodów o 1 143 946,49 zł, tj. o 1,1%. Przewidywane zwiększenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim planowanym wyższym wpływem środków zewnętrznych na inwestycje gminne oraz wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i za gospodarowanie odpadami.

W przyszłorocznym budżecie gminy Świdnica kwota wydatków wynosi 113 815 459,55 zł i jest o 3,7% wyższa od przewidywanego wykonania za 2020 r., w tym wydatki bieżące stanowią 87 392 248,55 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 26 423 211 zł. Deficyt gminy do planowanych dochodów planuje się na poziomie 5,74%, co daje kwotę 6 179 879 zł.

W 2021 roku planuje się wydatki na zadania inwestycyjne (inwestycje gminne) w wysokości 26 423 211 zł, co stanowi 23,2% planowanych wydatków budżetu gminy.

W pierwszej kolejności obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego jest zabezpieczenie środków na wydatki bieżące w zakresie realizowanych zadań, tj.: oświaty, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, melioracji, opieki społecznej, pomocy rodzinie, kultury oraz kultury fizycznej, a także administracji.

W następnym roku budżetowym tj. 2021 r. władze gminy, aby móc kontynuować przyjętą strategię rozwoju gminy Świdnica, nadal planują wysoki poziom wydatków na inwestycje. Najwięcej środków planuje się na inwestycje związane z gminną infrastrukturą drogową, mieszkaniową, oświatową, opieki na dziećmi w wieku do lat 3, kanalizacyjną, kulturalną, sportową. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową zaplanowano dalsze kanalizowanie gminy Świdnica wraz z budową przydomowych oczyszczalni, wymianę kotłów c.o. na ekologiczne, budowę i przebudowę kolejnych dróg, rozbudowę infrastruktury edukacyjnej.

Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przy współudziale środków z budżetu województwa, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Pracy i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2021 roku planuje się wydatki w kwocie 4 071 779,93 zł na projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej w postaci udziału w realizacji następujących programów:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w tym:

a) Działanie M19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

- projekt pn. „Przebudowa parkingu w miejscowości Makowice” – 240 000 zł, w tym 41 372 zł z UE,

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020, w tym:

a) Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym i podmiejskim– ZIT AW:

- projekt pn. „Budowa demonstracyjnego budynku wielofunkcyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w Gminie Świdnica ” – 2 804 500 zł, w tym 1 494 000 zł z UE,

b) Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza:

- projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin” – 801 587,90 zł, w tym 775 789,07 zł z UE,

c) Oś priorytetowa 10 Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej:

- projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” – 186 695,03 zł, w tym 167 127,08 zł z UE i 19 567,95 zł z budżetu państwa,

d) Oś priorytetowa 11 Pomoc techniczna, działanie 11.1 Pomoc techniczna:

- projekt pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na partycypację w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 38 997 zł, w tym 0 zł z UE.

Suma środków w ramach Funduszu Sołeckiego przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie Świdnica wyniesie 969 699,63 zł.

Ponadto zaplanowano kontynuację prac w zakresie melioracji na terenie gminy, jak i ochrony środowiska.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group