Wtorek, 18 stycznia
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
Czytających: 526
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Marcinowice: Podatki w gminie prawie niezmienione

Sobota, 5 grudnia 2015, 12:00
Autor: opr.red.
Marcinowice: Podatki w gminie prawie niezmienione
Fot. www.marcinowice.pl
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Marcinowice 27 listopada radni podjęli m.in. uchwały w sprawie podatków od nieruchomości oraz środków transportowych.

Stawki podatku od nieruchomości kształtują się następująco:

Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków mieszkańcy zapłacą 0,80 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,70 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych trzeba będzie zapłacić 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z tym że od budowli lub ich części służących do publicznego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – 1,3% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeśli chodzi o podatek od środków transportowych, to od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej, powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie stawka wynosi 640 zł, od pojazdów powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.020 zł, zaś powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.270 zł.

Pozostałe stawki podatku od środków transportowych podajemy poniżej, w uchwale.

Ponadto Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r. Po przeprowadzonej dyskusji oraz informacji złożonej przez wójta oraz skarbnika gminy o skutkach podjęcia tej uchwały dla indywidualnego rolnika oraz dla budżetu gminy Marcinowice Rada Gminy zdecydowaną większością głosów odrzuciła jej projekt. Będzie więc obowiązywała ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, tj. 53,75 za 1 dt, która jest niższa od obecnie obowiązującej średniej cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, tj. 61,37 zł za 1 dt. Jeśli bowiem obowiązuje maksymalna cena ogłoszona przez GUS, to nie podejmuje się uchwały (2 głosy za podjęciem uchwały, 12 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).

UCHWAŁA NR

RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia ….. listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1029) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 640 zł.,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 020 zł.,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 270 zł.;

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą , o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1/ od 3,5 t do poniżej 12 t - 1 490 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o których mowa w art.8 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

1. od 7 t do poniżej 12 t - 770 zł

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego

7. od autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1. mniejszej niż 22 miejsca - 1 410 zł

2. równej lub większej niż 22 miejsca - 2 290 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 ton do 12 ton związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użytku łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do 12 ton związane wyłącznie z działalnością rolniczą , prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/134/12 Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Marcinowice Nr… z dnia …. listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych .

Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie danej gminy, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może być wyższa od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę, jak również nie może być niższa od stawek minimalnych dla określonych przedmiotów opodatkowania wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4 i 6 ww. ustawy.

Przy określaniu stawek dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 12 t, od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 12 t, od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do 12 t oraz od autobusów Rada Gminy uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji, wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group