Sobota, 23 września
Imieniny: Bogusława, Linusa
Czytających: 806
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: Uchwalili miejscowy plan

Niedziela, 19 czerwca 2022, 7:16
Autor: red
Świebodzice: Uchwalili miejscowy plan
Fot. UM Świebodzice
W poniedziałek (6 czerwca) po przerwie ogłoszonej niespodziewanie (31 maja) przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Halinę Mądrą wznowiono obrady LX sesji Rady Miejskiej. W zastępstwie za nieobecną Przewodniczącą prowadził je wiceprzewodniczący Tomasz Czekaj.

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonego w sąsiedztwie ul. Wałbrzyskiej i otoczeniu Pałacu Seidlów w Świebodzicach;
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Świdnickiej w Świebodzicach;
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach;
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia „Senior +” funkcjonujących na terenie gminy Świebodzice;
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alko holowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych jak również czas pracy placówek detalicznych i gastronomicznych na terenie miasta Świebodzice;
zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2022;
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik za pojemnik o określonej pojemności;
nadania nazwy ulicy;
przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026 będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach;
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzice na rzecz Powiatu Świdnickiego.
Wnioskodawcą sesji był Burmistrz Miasta i to na jego wniosek z porządku wycofano punkt 9. Zmieniono również kolejność procedowania ze względu na Panią architekt Beatę Fulkiewicz z firmy Logos, która miała przybliżyć radnym i mieszkańcom uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, a która potrzebowała czasu na dojazd na miejsce.

Na początku w posiedzeniu gościnnie uczestniczył Poseł na Sejm RP, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska. W swoim wystąpieniu pogratulował on Burmistrzowi Miasta Pawłowi Ozdze otrzymanego najwyższego dofinansowania z wszystkich gmin powiatu świdnickiego na realizację inwestycji strategicznych, które będą przez lata służyły Mieszkańcom. Zapytał również o plany związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego w Gminie Świebodzice oraz o to, czy Gmina wyrazi zgodę na budowę Zakładu Produkcji Biometanu z Zespołem Kogeneracyjnym i Węzłem Produkcji Nawozów w Świebodzicach.

W odpowiedzi Burmistrz Miasta podziękował, podkreślając jednocześnie, że otrzymane wsparcie jest bardzo ważne dla miasta i pozwoli na dalszy jego rozwój. Skierował słowa uznania do Posła, dziękując za zaangażowanie w sprawy lokalne. Podziękował także pracownikom Urzędu Miejskiego za dobre przygotowanie wniosków.

Poinformował uczestników obrad oraz Mieszkańców oglądających transmisję, że Gmina planuje budowę nowych mieszkań, gdyż jest to bardzo potrzebna inwestycja.

Odniósł się również do kwestii planów budowy Zakładu Produkcji Biometanu z Zespołem Kogeneracyjnym i Węzłem Produkcji Nawozów. Burmistrz potwierdził, że wpłynęła prośba o wydanie decyzji w tej sprawie. Zapewnił również, że miasto przed podjęciem jakichkolwiek działań dokładnie i kompleksowo sprawdzi, bezpieczeństwo, czy uciążliwość takiej inwestycji dla Mieszkańców.

Po przyjęciu protokołów poprzednich sesji radni rozpoczęli składanie interpelacji i zapytań. Ze względu na dużą ilość dokumentów złożonych pod obrady Burmistrz Miasta zaapelował do radnych, aby wszystkie pytania złożyli na piśmie. Wśród kwestii podnoszonych przez członków Rady była m.in. prośba o zamontowanie tablicy pamiątkowej upamiętniającej ofiary katastrofy budowlanej na ul. Krasickiego, zgłoszona przez Radnego Jana Klepca oraz udzielona na zapytanie Radnego Marka Gąsiora informacja dotycząca dalszych działań spółki zarządzającej Szpitalem Mikulicz, gdzie od sierpnia rusza pediatria. Po wyczerpaniu tego punktu radni przeszli do dyskusji nad przedstawionymi projektami uchwał.

Ze względu na przyjętą zmianę kolejności jako pierwszy omawiany był projekt dotyczący ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia „Klub Senior +”. Kierownik obu placówek w naszej Gminie Agata Koperska wyjaśniła, że dotychczas uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne, jednak zarówno Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jak i Urząd Wojewódzki uznały, że jest to niezgodne z art. 97 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej [i]. Wymusiło to konieczność wprowadzenia jakiejkolwiek opłaty. Zaproponowane widełki ustalone zostały z samymi zainteresowanymi i uwzględniając ich możliwości finansowe. Zmianę do projektu zgłosił Radny Rady Miejskiej Sebastian Biały, który chciał, aby w paragrafie 3 zmienić wszystkie kwoty na 10 zł. Oznaczałoby to, że Seniorzy o dochodzie niższym niż 3104 zł (osoba samotna) i 2400 zł (osoba z rodziną), straciłyby możliwość nieodpłatnego uczestnictwa. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Sama uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 6 wstrzymujących się, nikt nie był przeciw. Następnie radni nie 10 glosami przeciw nie wyrazili zgody na zmniejszenie ilości maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Roberta Sysy oraz części radnych Burmistrz Miasta jako wnioskodawca wyraził zgodę na ściągnięcie z porządku obrad projektu dokumentu w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2022 do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, jakie pojawiły się w czasie dyskusji.

W wyniku przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie obecnego Meratechu zmieniono funkcję terenu z produkcyjno-usługowej na mieszkaniową wielorodzinną ponadto objęto planem teren położony w obrębie Ciernie 4 w Świebodzicach, w sąsiedztwie ul. Świdnickiej, na wyjeździe z miasta w kierunku Świdnicy. Wyżej wymieniony teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co utrudniało działalność na tym obszarze firmy. Ostatni z przyjętych dokumentów dotyczył umożliwienia rozszerzenia (rozwoju) i prowadzenia działalności dotyczącej skupu, składowania i przetwarzania odpadów związanych z recyklingiem PVC na terenie firmy Metalplast.

Kolejnym projektem w porządku obrad było ustalenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwałę zreferowała Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, która wyjaśniła zmiany w podstawach prawnych oraz Prezes ZGK Świebodzice Sławomir Sprawka, który przedstawił szczegółowe wyliczenia składowych proponowanej składki.

Prezes ZGK Świebodzice wyjaśnił korelację pomiędzy dynamicznym wzrostem cen poszczególnych składowych kosztu pogospodarowania odpadami w gminie, takich jak rosnące ceny transportu, cena unieszkodliwienia odpadów w RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Zaznaczył również, że na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrasta systematycznie masa odbieranych odpadów. To generuje dużo wyższe łączne koszty związane z odbiorem odpadów w gminie. Głos zabrał również burmistrz Miasta, który podkreślił, że odprowadzanie nieczystości stałych jest jednym z głównych zadań spółki. Wskazał, że należy dbać w równym stopniu o wszystkich mieszkańców miasta, w tym pracowników spółki, o to samo zwrócił się Prezes na wniosek pracowników ZGK Świebodzice.

Niestety nie wszyscy radni Rady Miejskiej byli zainteresowani merytorycznym omówieniem przedłożonego projektu. Radny Rady Miejskiej Sebastian Biały, niemal przez cały czas w sposób niegrzeczny przerywał wypowiedzi Burmistrza. Każde zabranie przez niego głosu kończyło się również komentarzami Radnych klubu Wspólne Świebodzice Sławomira Łukawskiego i Łukasza Kwadransa. Liczne upomnienia i prośby o spokój ze strony wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Czekaja spotkały się z całkowitym brakiem reakcji.

Radni zapytali również o szczelność systemu gospodarowania odpadami. W odpowiedzi inspektor Wydziału Egzekucji i Windykacji wyjaśniła, że prowadzone od 2017 r.,. kontrole przynoszą wymierne efekty. Obecnie procent nieszczelności systemu GOK w Świebodzicach wynosi 13,60%, co jest bardzo dobry wynikiem na tle okolicznych gmin. Ponadto ten wskaźnik od 2015 roku systematycznie spada.

W toku dyskusji Radny Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych Janusz Kościukiewicz zaproponował kompromis w postaci mniejszej podwyżki stawek w wysokości 50% kwoty zaproponowanej w projekcie uchwały. Za takim rozwiązanie opowiedział się również Burmistrz Miasta, proponując zmiany w kwotach w § 2 obniżając poszczególne stawki za pojemnik:

o pojemności 60 l z 9,60 zł na 6,60 zł;
o pojemności 120 l z 19,20 zł na 13,20 zł;
o pojemności 240 l z 38,40 zł na 26,60 zł.

W odpowiedzi radny Bogdan Kożuchowicz zgłosił wniosek o zmianę kwot w § 1 z 33 zł na 22 zł oraz zmniejszenie poszczególnych stawek za pojemniki o określonej wysokości. Radni Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz Radni niezależni ogłosili, że zagłosują za wnioskiem i projektem, ponieważ nieprzyjęcie dokumentu przed dniem 30 czerwca uniemożliwiłoby całkowicie odbiór odpadów Spółce ZGK z powodu wygaśnięcia przepisów wcześniejszej ustawy. W głosowaniu radni przyjęli wniosek 16 głosami za, przy 3 przeciw. Takim samym wynikiem zakończyło się glosowanie nad projektem uchwały po poprawkach. Radni zdecydowali również o nadaniu nowej ulicy w naszym mieście nazwy Wesoła i nie wyrazili zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzice na rzecz Powiatu Świdnickiego. Wniosek w tej sprawie złożyli Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego z/ oraz Starosta Świdnicki na wniosek dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, a celem było uregulowanie stanu prawnego gruntów pod drogami powiatowymi na terenie Gminy Świebodzice poprzez przekazanie tych działek w drodze darowizny.

Ostatnim punktem porządku obrad były informacje dla radnych. Przebieg tego czysto formalnego i informacyjnego punktu zakłóciło jednak zachowanie radnych. W sposób bezpośredni zaatakowano słownie Burmistrza Miasta Pawła Ozgę, Zastępcę Burmistrza Tobiasza Wysoczańskiego oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Kiedy przywoływanie radnych Łukasza Kwadransa, Sławomira Łukawskiego, a także uczestniczącego w obradach mieszkańca, byłego radnego Rady Miejskiej Mariusza Szafrańca nie przynosiło skutku, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Czekaj zamknął obrady.

Źródło: UM Świebodzice

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group