Piątek, 21 stycznia
Imieniny: Agnieszki, Jarosława
Czytających: 627
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION: Wsparcie dla firm w ramach unijnego projektu

Czwartek, 13 października 2016, 7:42
Autor: red
REGION: Wsparcie dla firm w ramach unijnego projektu
Fot. organizatorzy
Wsparcie skierowane jest do osób zwolnionych z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, jak również przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, modernizacyjne i planujące zwolnienia pracowników.

W ramach projektu możliwe jest m. in. przekwalifikowanie pracowników bądź podniesienie ich kompetencji w celu wykonywania nowych obowiązków. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia, kursy zawodowe oraz studia podyplomowe. Uczestnictwo w projekcie ma pozwolić przedsiębiorcom na utrzymanie zatrudnienia bądź ograniczenie liczby osób przewidzianych do zwolnienia. Pracodawcy mogą również pozyskać pracowników na finansowane z programu staże zawodowe.

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte także osoby, które w ostatnim półroczu straciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Jedną z najistotniejszych form przewidzianej pomocy są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej, w wysokości do 23 tys. zł, połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FORM WSPARCIA:

1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia)

2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowej
- maksymalna kwota dotacji: 23 tys. zł.
- wymagany wkład własny finansowy - 10% udzielonej dotacji
- ograniczenia dotyczące grupy docelowej - o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
- obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej

3. Szkolenia zawodowe

- tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy
- dofinansowanie obejmuje koszt szkoleń lub kursów zawodowych, koszt egzaminów, badań lekarskich lub psychologicznych, dojazdu na szkolenia,
- osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie

4. Studia podyplomowe

- możliwość sfinansowania kosztu studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł.
- studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
- wymagany wkład własny - w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych

5. Staże zawodowe

- minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
- osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
- istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) - średnio w kwocie 2 tys. zł./ osobę
- istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty

6. Poradnictwo psychologiczne, ma na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy

7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej

- wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
- kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę

Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:

- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km
- osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group