Sobota, 22 czerwca
Imieniny: Pauliny, Jana, Tomasza
Czytających: 965
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Świebodzice: Zmiany w budżecie

Poniedziałek, 3 maja 2021, 11:19
Autor: red
Świebodzice: Zmiany w budżecie
Fot. UM Świebodzice
We wtorek, 27 kwietnia, odbyła się kolejna sesja świebodzickiej Rady Miejskiej. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników prowadzona była w formule online.

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał w sprawie:

wskazania osób do składu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Świebodzicach i obwodowych komisji do spraw referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji,
zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r.,
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021-2026,
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Świebodzice,
opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Świebodzicach.
Burmistrz Miasta Paweł Ozga jako wnioskodawca projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Świebodzice zwrócił się do Przewodniczącej o zdjęcie go z porządku obrad.

Pierwszy projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej, która odczytała nazwiska 3 kandydatów wskazanych przez Radnych Rady Miejskiej do Miejskiej Komisji ds. referendum oraz 48 kandydatów wskazanych przez Radnych Rady Miejskiej do składów obwodowych komisji ds. referendum w Świebodzicach. Radni przyjęli uchwałę 14 głosami. Po rozpoczęciu procedowania kolejnej w porządku obrad uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Świebodzice na rok 2021 i wyjaśnieniu jej przez Skarbnika miasta, Mecenas zasygnalizował, że podczas głosowania nad poprzednią uchwałą prowadząca obrady Pani Przewodnicząca Rady nie uwzględniła jednego z paragrafów w związku z czym należy dokonać reasumpcji głosowania. Pominięty § 3 dotyczy wyznaczenia kandydata spośród radnych do reprezentowania Rady Miejskiej wobec Komisarza Wyborczego. Zostały zgłoszone dwie kandydatury radnego Zdzisława Pantala i radnego Sebastiana Białego. W głosowaniu przyjęto kandydaturę drugiego ze wskazanych. Następnie ponownie głosowano nad uchwałą w całości i przyjęto ją 12 głosami radnych. Po dokończeniu głosowania na tym projektem uchwały, radni wrócili do dalszego procedowania nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Świebodzice na 2021 r. który wywołał długą dyskusję.

W rzeczonym projekcie znalazł się zapis dotyczący zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.026.000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XI/89/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki. Od wielu lat o zakończenie na tym terenie uciążliwej działalności przemysłowej zabiegali mieszkańcy. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki w Świebodzicach, ze względu na uciążliwości dla mieszkańców wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej została przyjęta 12 listopada 2014 r. Jednak w tej sprawie nie podjęto w następstwie żadnych działań. Po raz kolejny sprawa wykluczenia działalności produkcyjnej przy ul. Kościuszki trafiła pod obrady Rady Miejskiej w Świebodzicach w 2017 r. podczas zapoznawania się z listą uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, jednak nie została uwzględniona. Dopiero w czerwcu 2019 r. głosami radnych ówczesnej koalicji został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. W związku z powyższym koniecznym było zapewnienie w budżecie gminy środków na wykup nieruchomości od użytkowników wieczystych działek zlokalizowanych w sąsiedztwie ul. Tadeusza Kościuszki. Punkt ten powinien być jedynie dopełnieniem działań już podjętych, dlatego może dziwić wniosek złożony przez byłego burmistrza, a obecnie radnego Rady Miejskiej Bogdana Kożuchowicza o wycofanie z projektu uchwały kwoty, która ma być przeznaczona na ten cel. W trakcie dyskusji głos zabrał burmistrz miasta Paweł Ozga, który podkreślił, że uchwała intencyjna w tej sprawie została podjęta już 2014 r. i zwrócił się do wnioskodawcy o rozwagę. Przypomniał również o tym, że od początku było wiadomo, że tę sprawę będzie trzeba doprowadzić do końca. A w przypadku przyjęcia wniosku złożonego przez Radnego B. Kożuchowicza postępowanie zostanie skierowane na drogę sądową, co rodzi konsekwencje dla gminy. Pomimo racjonalnych argumentów kierowanych do wnioskodawcy przez burmistrza miasta Pawła Ozgę i radnych radny Bogdan Kożuchowicz podtrzymał wniosek, który następnie w głosowaniu został odrzucony 10 głosami przeciw przy 5 głosach za. Trzech radnych wstrzymało się od głosu.

Następnie radny niezrzeszony Adam Tobiasz zwrócił się o wyjaśnienie, jaki jest status rozbiórki przejazdu nad drogą gminną przy ul. Ciernie 39. W odpowiedzi kierownik Wydziału Inwestycji Remontów i Infrastruktury Technicznej wyjaśniła, że nieruchomość, o której mowa nie jest zabytkiem, a jedynie znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej. Ponadto gmina uzyskała wszystkie wymagane do przeprowadzenia prac zgody.

Kolejny wniosek merytoryczny do omawianego projektu uchwały złożył wiceprzewodniczący Tomasz Czekaj. Zwrócił się o zdjęcie kwoty 490 000 zł z zadania „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Strefowa, ul. Olszańska) i przeznaczenia 442 500 zł z niej na likwidację kotłów palnych starej generacji. W uzasadnieniu projektu uchwały zmian budżetu była na ten cel wskazana kwota 50 000 zł. Wniosek wiceprzewodniczącego wzbudził słuszne obawy, gdyż na zadanie pn. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Strefowa, ul. Olszańska) Gmina Świebodzice otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości pond 4 milionów złotych. Zadanie w części jest już zrealizowane (ul. Długa i Strefowa). Po zaktualizowaniu kosztorysu do zakończenia prac wymagane jest zwiększenie środków na nie przeznaczonych w budżecie o kwotę 490 000 zł. W związku z tym, że umowa jest już podpisana brak tej kwoty, mógłby skutkować utratą ponad 4 mln zł dofinansowania. Ponadto kierownik Wydziału IT przypomniała radnym, że wcześniej popierali wykonanie tego zadania, a nawet na ich wniosek w nazwie zadania doprecyzowano teren, na jakim ma być wykonana kanalizacja poprzez dodanie nazwy ulic. Dodatkowo kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego wskazał na bezzasadność wniosku z powodu nieadekwatnego do zaproponowanej na wymianę tzw. „kopciuchów” kwoty ponad 492 tys. zł do ilości wniosków, jakie zostały złożone na przykładzie ubiegłego roku. W 2020 r. wnioski o dotację na likwidację kotłów palnych starej generacji złożyły jedynie 34 osoby. Podkreślił również fakt, że w przypadku większego zainteresowania ze strony mieszkańców środki na ww. cel można zwiększyć. Po wysłuchaniu wyjaśnień wiceprzewodniczący wniosek wycofał. W głosowaniu projekt zmian w budżecie gminy został przyjęty 11 głosami radnych za przy 7 wstrzymujących się.

Następnie radni przeszli do procedowania nad kolejnym projektem wynikającym z przyjęcia poprzedniej uchwały - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2021- 2026. Radny Rady Miejskiej Patryk Biały zawnioskował o zmianę w WPF-ie, aby w zadaniu Budowa ul. Bocznej w Świebodzicach - etap II przesunąć kwotę 250 tys. zł z roku 2024 na rok 2022, co pozwoli na przyspieszenie wykonania inwestycji i skróci okres jej realizacji o rok. Po wyjaśnieniu Skarbnika miasta dotyczącym wpływu takiej zmiany na cały dokument radny zdecydował się wycofać wniosek i złożyć go na jednej z kolejnych sesji. Następnie w głosowaniu radni przyjęli projekt jednogłośnie. Wszyscy radni opowiedzieli się również za przyjęciem projektu uchwały w sprawie opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Świebodzicach. W ten sposób wyczerpano porządek obrad.

W punkcie interpelacje, zapytania i wnioski 6 radnych Rady Miejskiej złożyło kilkanaście zapytań do Burmistrza. Chociaż z definicji interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, część pytań kierowana przez radnych klubu Wspólne Świebodzice oraz radnego Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice dotyczyła Burmistrza personalnie i miała na celu zdyskredytowanie jego osoby i poodejmowanych działań w oczach mieszkańców. Pomimo słownych ataków Burmistrz Miasta odpowiadał na pytania, a w kwestiach bardziej złożonych apelował, aby zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, składać interpelacje na piśmie do biura rady.

W punkcie informacje dla radnych obradującym przedstawił się nowy Prezes OSiR Sp. z o.o. Jarosław Pizuński, który opowiedział o swoim doświadczeniu zawodowym i planach związanych z rozwojem spółki. Na koniec obrad przewodniczący przekazał radnym, z jakimi informacjami mogą zapoznać się w biurze rady i zakończył obrady.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2024 Highlander's Group