Środa, 1 grudnia
Imieniny: Edmunda, Natalii
Czytających: 993
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

kraj: Odliczamy: do drugiej tury 10 dni (jakie trzeba spełnić warunki, żeby zagłosować?)

Czwartek, 24 czerwca 2010, 16:09
Aktualizacja: 16:10
Autor: red./PKW
kraj: Odliczamy: do drugiej tury 10 dni (jakie trzeba spełnić warunki, żeby zagłosować?)
Fot. Wiktor Bąkiewicz
Państwowa Komisja Wyborcza szczegółowo informuje o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w niedzielę, 4 lipca. Głosowanie odbędzie się w tych samych obwodach głosowania, w których przeprowadzono pierwszą turę.

Głosowanie przeprowadzą w niedzielę, 4 lipca, w godzinach 6.00 - 20.00 te same obwodowe komisje wyborcze, które przeprowadzały głosowanie w niedzielę, 20 czerwca. Warunkiem udziału w ponownym głosowaniu jest objęcie wyborcy spisem wyborców sporządzonym dla danego obwodu głosowania według stanu na dzień 20 czerwca, chyba że od pierwszej tury zmienią się zapisy w spisie wyborców.

W spisie tym figurują w odpowiednim obwodzie głosowania:
1) wyborcy stale zamieszkali, czyli zameldowani na pobyt stały na terenie obwodu głosowania albo wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek,
2) wyborcy, którzy przed dniem pierwszego głosowania zostali wpisani do spisu wyborców na własny wniosek w miejscu czasowego pobytu oraz wyborcy wpisani do spisu wyborców na własny wniosek po dniu pierwszego głosowania a przed dniem ponownego głosowania; osoby te mogą głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania lub w innym obwodzie tylko po uzyskaniu, na ich wniosek, zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania z urzędu gminy, który dopisał tych wyborców do spisu wyborców,
3) utworzonym w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym - wyborcy, którzy przybyli tam przed dniem 20 czerwca 2010 r. i nie uzyskali zaświadczeń o prawie do głosowania: zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania i zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,
4) utworzonym za granicą lub na statku morskim - wyborcy, którzy zostali wpisani do spisu wyborców w tym obwodzie na własny wniosek zgłoszony przed dniem pierwszego głosowania konsulowi lub kapitanowi statku.

W spisie wyborców z urzędu zostaną dodatkowo umieszczone w miejscu swojego stałego zamieszkania osoby, które w okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania ukończą 18 lat nie później niż właśnie 4 lipca, a także ci, którzy zameldują się na pobyt stały pod nowym adresem oraz ci, którzy zostaną na własny wniosek wpisane do rejestru wyborców w miejscu faktycznego stałego zamieszkania, a osoby nigdzie niezamieszkałe - w miejscu pobytu. W spisie pojawią się też wyborcy, którzy uzyskali pozytywną decyzję o uwzględnieniu reklamacji w sprawie pominięcia ich w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców i zostali pominięci w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu.

W spisach wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych będą uwzględnieni wyborcy, którzy przybędą do szpitali oraz tych zakładów do piątku, 2 lipca, i będą w nich przebywać w dniu ponownego głosowania. Osoby, które przybędą do szpitali i zakładów opieki społecznej w przeddzień ponownego głosowania, zostaną dopisane przez obwodową komisję wyborczą w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej. Osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców w szpitalu lub zakładzie pomocy społecznej, a następnie opuszczą szpital lub dom pomocy społecznej przed dniem ponownego głosowania są dopisywane do spisu wyborców w miejscu ich stałego zamieszkania przez obwodową komisję wyborczą, jeśli udokumentują obwodowej komisji wyborczej fakt opuszczenia szpitala w podanym wyżej terminie.

W miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu na wniosek wyborcy mogą głosować:
1) przebywający czasowo poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy,
2) przebywający czasowo poza miejscem wpisania do rejestru oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali,
3) żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania.

Wniosek należało złożyć w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w dziesiątym dniu przed dniem wyborów, czyli dziś.

Wyborcy stale zamieszkali za granicą oraz wyborcy stale zamieszkali w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinni złożyć wniosek do właściwego konsula lub kapitana statku o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą lub na statku morskim. Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą lub na statku morskim składa się najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów, czyli do czwartku, 1 lipca.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w okresie między pierwszą a drugą turą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania składa się, najpóźniej na dwa dni przed dniem ponownego głosowania, czyli do piątku, 2 lipca, w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Wyborcy ujęci w spisie wyborców za granicą lub na polskim statku morskim wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania składają odpowiednio konsulowi lub kapitanowi statku. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był umieszczony. Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania otrzymał dwa zaświadczenia o prawie do głosowania może wziąć udział w ponownym głosowaniu wyłącznie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W dniu ponownego głosowania obwodowe komisje wyborcze dopiszą do spisu wyborców tych wyborców, którzy:
1) przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania,
2) zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o objęciu spisem wyborców w innym obwodzie,
3) udokumentują, że opuścili szpital lub zakład pomocy społecznej przed dniem ponownego głosowania,
4) są obywatelami polskimi i udokumentują, że stale zamieszkują za granicą oraz okażą obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport; dotyczy to także tych obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą, którzy brali udział w dniu pierwszego głosowania,
5) przybyli do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień ponownego głosowania.

Można też głosować przez pełnomocnika, takie prawo mają:
1) wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, oraz
2) wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Twoja reakcja na artykuł?

0
0%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group